Naše storitve obsegajo naslednja področja in z njimi povezano projektno ter tehnično svetovanje:

 1. URBANIZEM: izdelava prostorskih preveritev – umestitev objektov v prostor s funkcionalno in programsko shemo.
 2. ARHITEKTURA: snovanje in preurejanje stavb ter zunanjih ureditev.
 3. OBLIKOVANJE: snovanje notranjega ambienta in oblikovanje notranje opreme.

Proces dela poteka po določeni metodologiji in je razdeljen na posamezne faze:

 1. PRIPRAVLJALNA FAZA
  • priprava projektne naloge, ki temelji na željah in izhodiščih naročnika
  • izdelava idejne rešitve oziroma koncepta
 2. IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
  • izdelava idejne zasnove (IDZ) in idejnega projekta (IDP), ki sta osnova za pridobitev projektnih pogojev in izračun okvirne investicije
  • izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) s pripadajočimi sestavinami
  • izdelava projekta za izvedbo (PZI)
  • izdelava projekta izvedenih del (PID)
  • izdelava vodilne mape (za stavbe)
 3. VODENJE PROJEKTA
  • vodenje upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja za stavbe (pridobivanje projektnih pogojev in soglasij ter gradbenega dovoljenja)
 4. IZVEDBENA FAZA
  • sodelovanje v fazi izvajanja del na gradbišču v smislu izvajanja projektantskega nadzora
  • vodenje gradnje v sodelovanju z zunanjimi sodelavci

Dobro sodelovanje z naročnikom in ostalimi vpletenimi v procesu snovanja objektov je ključ do kakovostne realizacije; projektiranje in izvedba sta zelo odvisna od zunanjih sodelavcev – tako projektantov kot izvajalcev. Kot snovalci in vodje projektov skrbimo za povezovanje in nadgradnjo znanj vseh sodelujočih v procesu.